ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ของจิออดาโน (เว็บไซต์) และการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ครบถ้วนก่อนใช้งานเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลผูกพันท่านทันทีที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และมีผลเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านกับจิออดาโน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านต้องหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

นอกจากนี้ ท่านรับทราบและตกลงให้จิออดาโนสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าเวลาใดได้แต่เพียงผู้เดียว โดยมิต้องส่งหนังสือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นระหว่าง :

บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า จิออดาโน ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ยูนิตที่ 1205 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (จิออดาโน เรา ของเรา) กับ

ท่าน ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคล และเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยการให้ข้อมูลที่จำเป็น (ข้อมูลส่วนบุคคล) บนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ สมาชิกเว็บไซต์แต่ละรายตกลงและผูกพันตนในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
  1. ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข แนวทาง คำประกาศ กฎในการปฏิบัติงาน นโยบาย และคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
  2. จิออดาโนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา โดยจะจัดให้มีประกาศแจ้งในเว็บไซต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านมีหน้าในการตรวจสอบข้อกำหนดและการใช้เว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  3. ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และมีความสามารถในการทำนิติกรรมเพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมายไทย บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถตามกฎหมาย (เช่น ผู้เยาว์) จะต้องให้บิดามารดา ผู้แทนตามกฎหมาย ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ดูแลตามกฎหมายเป็นผู้ดำเนินธุรกรรมใดๆ กับเราในนามของบุคคลผู้นั้น ในกรณีที่นิติบุคคลประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมกับจิออดาโนจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนเข้าลงทะเบียนในนามของนิติบุคคลนั้นๆ ตราบเท่าที่ผู้ที่เป็นตัวแทนนั้นได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องจากนิติบุคคลดังกล่าวให้เข้าผูกพันตามสัญญากับจิออดาโน
  4. ท่านตกลงยอมรับกระบวนการประมวลผลของข้อมูล และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ และท่านยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่มอบให้นั้นถูกต้องตามจริง ข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกนำไปประมวลผลโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแถลงการณ์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

 

 1. การใช้เว็บไซต์

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

 1. ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อสอบถามและทำคำสั่งซื้อโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 2. ไม่ทำคำสั่งซื้อปลอมหรือโดยกลฉ้อฉล ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่อาจถือได้ว่ามีการทำคำสั่งซื้อประเภทนี้แล้ว จิออดาโนมีอำนาจที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวและรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
 3. ระบุที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ และ/หรือ รายละเอียดสำหรับการติดต่ออื่นๆ ที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงให้แก่เรา นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่านในกรณีที่จำเป็น (โปรดอ่านรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว)

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่บริษัท ท่านจะไม่สามารถทำคำสั่งซื้อได้

 

 1. การก่อให้เกิดสัญญา
  1. ข้อมูลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้รวมถึงรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์ ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอขาย แต่ถือเป็นคำเชิญชวนให้ทำคำเสนอ ดังนั้นสัญญาระหว่างเราและท่านสำหรับสินค้าใดๆ จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน (ไม่ว่าจะมีการหักเงินจากบัญชีของท่านแล้วหรือไม่ก็ตาม) หากบริษัทปฏิเสธคำเสนอของท่าน แต่มีการหักเงินจากบัญชีของท่านแล้ว ท่านจะได้รับเงินดังกล่าวคืนเต็มจำนวน
  2. ในการทำคำสั่งซื้อ ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของท่านถือเป็นคำเสนอจากท่านมายังบริษัทเพื่อซื้อสินค้ารายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการจากเรา หลังจากนั้นท่านจะได้รับคำยืนยันการสั่งซื้อ
  3. สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างเรากับท่านบนเว็บไซต์นี้ (“สัญญา”) จะเกิดขึ้นเมื่อเราส่งหนังสือยืนยันคำสั่งซื้อให้แก่ท่าน โดยสัญญาดังกล่าวจะถือเป็นการซื้อขายสินค้าตามรายการซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการได้รับคำสั่งซื้อเท่านั้น เราไม่มีหน้าที่ในการจัดหาสินค้าอื่นใดที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของท่านให้แก่ท่าน

 

 1. สถานภาพสมาชิก

สถานภาพสมาชิกอาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) สมาชิกจิออดาโนอีช็อป และ 2) สมาชิก WWS โดยรายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในแต่ละรูปแบบ มีดังนี้

ท่านสามารถเข้าเป็นสมาชิกจิออดาโนอีช็อปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สมาชิกจิออดาโนอีช็อปจะได้รับส่วนลด 5% จากสินค้าราคาปกติ สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์

หากท่านมียอดการซื้อสินค้าสะสมครบตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป ท่านสามารถยกระดับสมาชิกเป็นสมาชิก WWS หลังจากลงทะเบียนใบเสร็จภายใน 15 วันระบบจะอัพเกรดเป็นสมาชิก WWS โดยสมาชิก WWS จะได้รับส่วนลด 12% จากสินค้าราคาปกติ สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ และส่วนลด 10% จากสินค้าราคาปกติ สำหรับการซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านของจิออดาโน โดยท่านจะได้คะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าทุกรายการ (ทั้งที่ร้านและผ่านอินเตอร์เน็ต) และสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ ท่านจะสามารถแลกคะแนนเป็นเงินบาทไทยได้

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดของท่าน สมาชิก WWS จะได้รับส่วนลดพิเศษ 25% จากสินค้าราคาปกติ ในการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นจำนวน 1 ครั้ง ในเดือนเกิดของท่าน ในกรณีที่มีสินค้าลดราคารวมอยู่ในรายการที่ท่านซื้อในช่วงเดือนเกิดดังกล่าว เราจะใช้อัตราส่วนลดที่ต่ำที่สุดในการคำนวณราคาค่าสินค้า

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขสิทธิประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 1. คะแนนสะสมและคูปอง

5.1  การสะสมคะแนน

สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่สมาชิก WWS

 

สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่สมาชิก WWS ทุกครั้งที่ท่านทำการซื้อที่จิออดาโนออนไลน์สโตร์ ท่านจะได้รับใบแจ้งชำระเงินซึ่งระบุเลขลงทะเบียนในท้ายใบเสร็จ ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกจิออดาโนอีช็อปได้ด้วยการเข้าสู่ระบบที่ https://www.giordano.com/TH_Invoice Registration และลงทะเบียนคะแนนสะสมภายใน 15 วัน นับจากวันสั่งซื้อ (เมื่อเลื่อนระดับเป็นสมาชิก WWS คะแนนทั้งหมดจะเริ่มนับจาก 0 คะแนนอีกครั้งหนึ่ง) สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WWS แต่เข้าลงทะเบียนและได้รับคะแนนสะสมตั้งแต่ 2,500 คะแนนขึ้นไป หลังจากระบบอัพเกรดให้ใน 15 วัน สามารถเป็นสมาชิก WWS และใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ทันที

 

สำหรับสมาชิก WWS

สมาชิก WWS จะได้รับคะแนนสะสมทันทีเมื่อการซื้อสินค้าผ่านอีช็อปหรือหน้าร้านเสร็จสมบูรณ์ โดยการแสดงสถานภาพสมาชิก WWS หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

ในแต่ละครั้งที่ท่านซื้อสินค้าผ่านอีช็อป ท่านสามารถแลกคะแนนสะสมได้ โดยจำนวนคะแนนที่สามารถแลกได้ต้องไม่เกิน 5% ของราคาสินค้าทั้งหมดที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อสินค้าราคา 100 บาท ท่านสามารถแลกได้ 100 คะแนน (เท่ากับ 5 บาท)

ท่านจะไม่ได้รับคะแนนสะสมในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าโดยใช้สิทธิแลกคะแนนสะสม

 

5.3  วันหมดอายุ

คะแนนสะสมจะมีอายุ 2 ปี (นับจากวันที่เริ่มสถานภาพสมาชิก) วันหมดอายุของคะแนนสะสมจะปรากฏอยู่บนใบแจ้งชำระเงิน และสามารถเข้าดูได้ที่ www.giordano.com/th คะแนนจะลดลงเหลือ 0 คะแนนหลังจากวันหมดอายุ

 

5.4  อี-คูปอง

สมาชิกอีช็อปและ WWS สามารถซื้ออี-คูปองทางออนไลน์ได้ และสามารถใช้ได้เมื่อสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องเลือกใช้อี-คูปองหรือคะแนนสะสมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อสั่งซื้อสินค้าและเข้าชำระเงิน (ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้)

 

 1. สินค้าและราคาสินค้า

6.1       คำสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า อย่างไรก็ตาม หากเราไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือไม่มีสินค้าคงเหลือในคงคลัง เราขอสงวนสิทธิในการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทดแทนซึ่งมีคุณสมบัติและราคาที่เท่ากันหรือมากกว่าให้ท่านเลือกสั่งซื้อ หากท่านไม่ประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าทดแทนดังกล่าว เราจะคืนเงินค่าสินค้าดังกล่าวตามจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระมาแล้วให้กับท่าน

6.2       เราขอสงวนสิทธิในการลบสินค้าใดๆ จากหน้าเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใด ซึ่งรวมถึงการลบหรือแก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลภายนอก หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการนำสินค้าออกจากเว็บไซต์ การลบหรือแก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ผ่านเว็บไซต์

6.3       ราคาสินค้าทั้งหมดที่ปรากฏนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่ไม่รวมถึงค่าขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่จะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่เราได้ส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ท่านแล้ว

6.4       ราคาสินค้าจะเป็นไปตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ เว้นแต่ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเร็วที่สุดเมื่อพบว่าเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไปแล้วและมอบทางเลือกให้ท่าน ว่าจะยืนยันสั่งซื้อสินค้าในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ถ้าเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกและดำเนินการคืนเงินตามจำนวนที่ท่านชำระมาแล้วเต็มจำนวน

 

 1. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

7.1       ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบคำบรรยายของสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ ท่านสามารถทำการสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อก่อนทุกครั้ง

7.2       ท่านสามารถชำระค่าสินค้าได้โดยการชำระแบบออนไลน์เท่านั้น ผ่านช่องทางการใช้บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด หรือเพย์พาล หรือบัตรเดบิต และสามารถเลือกชำระโดยการเรียกเก็บเงินปลายทาง (ต้องมียอดซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป) โดยต้องชำระเป็นเงินบาท การชำระเงินจะเกิดขึ้นเมื่อท่านได้คำยืนยันการสั่งซื้อจากจิออดาโนและนั่นถือเป็นการก่อให้เกิดสัญญาระหว่างเรากับท่าน เราอาจรับชำระเงินด้วยตัวเองหรือผ่านตัวแทนของเราก็ได้

7.3       ท่านรับทราบว่ากระบวนการชำระเงินทั้งหมดจะดำเนินการผ่านบุคคลภายนอก และเราจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดทางเทคนิคใดๆ (รวมถึงความเสียหายและค่าเสียเสียที่เกิดขึ้น) ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการประมวลผลการชำระเงินดังกล่าว

7.4       ข้อมูลและรายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านถือเป็นข้อมูลสำคัญในการชำระเงิน โดยข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้ากับเราเท่านั้น

7.5       หากท่านไม่สามารถชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ได้ หรือการชำระเงินถูกยกเลิกเพราะเหตุผลใดก็ตาม เรามีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน หรือระงับการส่งสินค้าจนกว่าจะได้รับชำระเงินเต็มจำนวน

7.6       การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีชื่อ เลขบัตร วันหมดอายุ รหัสผ่าน และลายมือชื่อของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่นทีเกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการชำระเงินออนไลน์ เราและบริษัทที่ให้บริการรับชำระเงินผ่านทางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวแทนรับชำระเงิน) จะใช้ความระมัดระวังในการคุ้มครองข้อมูลของท่าน โดยจะไม่นำไปเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีการใช้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน หรือเป็นไปตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดในการกระทำการในทางทุจริตเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใดๆ ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัด ถึงการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน หรือการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลในบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

  8. การจัดส่งสินค้า

8.1       การบริการจัดส่งสินค้าที่เสนอขายบนเว็บไซต์นี้ จะครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น โดยสินค้าอาจถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ทั้งในย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจ ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าในอัตรา 50 บาท อย่างไรก็ตาม หากคำสั่งซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับยกเว้นค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าว

8.2       เราจะให้บริการส่งสินค้าถึงที่อยู่ของท่านทั้งในย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจ แต่ไม่รวมถึงโรงแรมหรือตู้ไปรษณีย์เช่า (P.O. Box) เมื่อสินค้าของเราพร้อมส่ง เราจะส่งเลขเช็คสถานะสินค้า (Tracking number) ให้ท่าน กรุณาใช้ https://www.scgexpress.co.th/tracking เพื่อติดตามสถานะของสินค้า

8.3       เราจะจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านภายใน 3-7 วันนับจากวันสั่งซื้อ ยกเว้นในกรณีสินค้าพิเศษ เราจะจัดส่งในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้า โดยปกติแล้ว การจัดส่งสินค้าในเขตพื้นที่หลักของประเทศไทยจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการในการจัดส่ง

สินค้าจะถูกจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น และหยุดในวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

8.4       หากผู้จัดส่ง ส่งสินค้ากลับมาที่เรา เนื่องจากที่อยู่ที่ให้มาไม่ถูกต้อง เป็นที่อยู่ตู้ไปรษณีย์เช่า และที่อยู่โรงแรม หรือผู้รับปฏิเสธไม่รับสินค้า เราจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่าน โดยหักค่าจัดส่งออก นอกจากนี้ท่านต้องชำระเงินเป็นจำนวน 100 บาท สำหรับค่าจัดส่งพิเศษและค่าจัดการนำส่งด้วย

กรุณาลงนามหรือดำเนินการให้ผู้ที่มีอำนาจรับการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อลงนามรับสินค้า โดยจิออดาโนจะไม่รับผิดชอบหากสินค้าสูญหายจากกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้า

8.5       ท่านสามารถรับสินค้าจากหน้าร้านของจิออดาโนที่เลือกไว้ได้ โดยเราจะส่งข้อความมือถือให้ท่านเมื่อสินค้ามาถึงร้านที่เลือกแล้ว ท่านต้องมารับสินค้าภายใน 7 วัน (สำหรับการชำระเงินออนไลน์) มิเช่นนั้น คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

8.6       ท่านรับทราบว่าการจัดส่งสินค้านั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า เราจะพยายามทำทุกทางเพื่อจัดส่งสินค้าให้ท่านภายในกำหนดเวลา แม้ว่าข้อมูลคลังสินค้าจะมีการอัพเดทตลอด ในบางกรณีอาจไม่มีสินค้าพร้อมส่งในช่วงระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล กำหนดเวลาการส่งสินค้าทั้งหมดเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น หากการจัดส่งสินค้าเกิดความล่าช้า เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์หรือวิธีอื่น และจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านทันที

8.7       หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับจากสิ้นระยะเวลากำหนดการจัดส่ง

ถ้าเราไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันสิ้นกำหนดการจัดส่ง จะถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว

8.8       เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหากมีการใช้เว็บไซต์โดยทุจริต

 

 1. การคืนเงิน คืนสินค้า และการเปลี่ยนสินค้า

9.1       ท่านมีสิทธิขอรับเงินคืน คืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ทั้งนี้ ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าชิ้นไหนที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนและส่งสินค้าชิ้นดังกล่าวคืนมาที่เรา โดยผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังที่อยู่ข้างล่างนี้

ถึง     จิออดาโน อีช็อป

ที่อยู่     บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด (ฝ่ายคลังสินค้า)

88/4 ซอยสวนฝรั่ง ถนนริมคลองประปา

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 66-2642-5455 ต่อ 118 หรืออีเมล์ theshop@giordano.com.hk

9.2       ภายใต้ข้อ 9.1 ท่านสามารถขอรับเงินคืน คืนสินค้า หรือเปลี่ยนคืนสินค้าได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

9.3       ภายใต้ข้อ 9.1 ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนเมื่อท่านได้รับสินค้า อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งคืนสินค้าที่เสียหายได้หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว ในกรณีต่อไปนี้:

ท่านสามารถส่งคืนสินค้าได้ด้วยการส่งอีเมล์ถึงเรา หรือติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อขอแลกเปลี่ยนหรือยกเลิก รวมถึงเหตุผลในการแลกเปลี่ยนหรือยกเลิกภายใน 14 วันนับจากเวลาที่ได้รับสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บเพจอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยลิงค์บนเว็บที่ให้ไว้ บริษัทจะจ่ายเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับการยกเลิก หรือเปลี่ยนสินค้าให้แก่ท่าน หลังจากที่ได้มีการประเมินตรวจสอบความเสียหายแล้ว

9.4       เราจะดำเนินการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินซึ่งท่านได้เลือกไว้ตามคำสั่งซื้อเดิมของท่าน

คืนเงินโดยบัญชีเพย์พาล: ขั้นตอนการคืนเงินทั้งหมดจะใช้เวลาประมาน 3-5 วันทำการ

คืนเงินโดยบัตรบัตรเครดิต/เดบิต: ขั้นตอนการคืนเงินทั้งหมดจะใช้เวลาประมาน 14 วันทำการ

แม้ว่าระยะเวลาการคืนเงินอาจแตกต่างกันตามวิธีการชำระเงิน และผู้ให้บริการชำระเงิน แต่คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากที่มีการร้องขอ

9.5       เมื่อมีการคืนเงินและคืนสินค้าแล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากเราอีก

9.6       เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการคืนเงิน ทั้งจากกระบวนการทางธนาคาร และ/หรือ
ผู้ให้บริการชำระเงิน

 

 1. การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิด

10.1     แม้ว่าจิออดาโนจะใช้ความพยายามในการทำให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นถูกต้องและสมบูรณ์ จิออดาโนจะไม่รับรองหรือ ประกันว่าข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏหรือมีบนเว็บไซต์นั้นสมบูรณ์ถูกต้อง อัพเดท และ/หรือ เหมาะสมในการใช้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ในบางกรณี ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีคำผิด ไม่ถูกต้องหรือมีข้อความไม่ครบถ้วนสืบเนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือทางเทคนิค ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไขความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนั้น แม้หลังจากมีการทำคำสั่งซื้อไปแล้ว และสามารถเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งแก่ท่าน ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

 

ตราบเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต:

 

 

 

10.2     เราจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เราหรือกรรมการ พนักงาน ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้จัดหา หรือพนักงานจะไม่รับผิดต่อท่านในความเสียหายไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม ทั้งโดยเฉพาะเจาะจง โดยไม่ตั้งใจ หรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงความสูญหายหรือผลจากการกระทำ หรือรายได้ กำไร ธุรกิจหรือยอดขายที่หายไป หรือความเสียหายในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญา ละเมิดรวมถึงการกระทำโดยประมาทหรือการกระทำในรูปแบบอื่น ความรับผิดอย่างเด็ดขาดหรืออื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่มีความสามารถในการใช้ หรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาหรือข้อความหรือระบบการใช้งานภายในเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีข้อกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้จำกัดความรับผิดหรือการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางประการ ซึ่งส่งผลให้การปฏิเสธ การยกเว้นหรือการจำกัดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไม่สามารถใช้ได้กับท่าน และความรับผิดของเราจะถูกจำกัดตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต

 

 1. การระงับและเลิกสัญญา

หากเราพิจารณาแล้วพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง เราสามารถใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการระงับและยกเลิกบัญชีใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีความผิด ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการได้รับการเยียวยาในความความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของท่าน

 

 1. เนื้อหาบนเว็บไซต์และลิขสิทธิ์

12.1     จิออดาโนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ข้อมูล ราคา ชื่อสินค้าและบริการ ไอคอน คลิปเสียง เสียงดนตรี งานออกแบบและสโลแกน แผนภูมิ โลโก้ รูปถ่าย รูปภาพและการรวมตัวกันในรูปแบบใดๆ โดยเนื้อหาทั้งหมดเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา และไม่สามารถคัดลอก ทำใหม่ แจกจ่าย เผยแพร่ อัพโหลด ลงโฆษณา หรือส่งต่อไม่ว่าในทางใดก็ตาม โดยปราศจากหนังสือแจ้งความยินยอมล่วงหน้าจากจิออดาโน

 

12.2     ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และไม่มีลักษณะประการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือยับยั้งหรือขัดขวางการใช้เว็บไซต์นี้ของบุคคลภายนอก เว้นแต่การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทำที่เป็นการรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญหรือความลำบากแก่บุคคลอื่น รวมทั้งการส่งต่อสิ่งลามกหรือข้อความที่มีเนื้อหารุนแรงหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ข้อความที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือขัดต่อศีลธรรม หรือการใดๆ ที่ขัดต่อลักษณะโดยปกติของเว็บไซต์นี้

 

 1. ลิงค์ของบุคคลภายนอก

ลิงค์ที่เชื่อมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือเนื้อหาใด ทั้งหมดนั้นมิได้เกิดจากหรือผ่านการรับรองของจิออดาโน ทั้งนี้ให้รวมถึงความคิดเห็นหรือมุมมองที่แสดงออกผ่านเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความแพร่หลาย และคุณภาพของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ รวมถึงคุณภาพหรือการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ถูกนำเสนออยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น เราจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อท่านไม่ว่าในทางใด สำหรับเนื้อหา ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนใดๆ หรือสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น หากท่านเชื่อถือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงเอง

 

 1. การชดใช้ค่าเสียหายแทน

ท่านตกลงที่จะป้องกัน ชดใช้และทำให้จิออดาโน กรรมการของจิออดาโน พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้จัดหาหรือผู้ให้อนุญาตปราศจากความเสียหายที่เกิดจากสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ซึ่งเกิดขึ้นจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 1. เหตุสุดวิสัย

เราจะไม่รับผิดต่อการไม่ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของเราตามสัญญาซึ่งเกิดจากพฤติการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมตามสมควรของเรา เหตุสุดวิสัยให้รวมถึง การกระทำ เหตุการณ์ การไม่บังคับใช้ การละเว้น หรืออุบัติเหตุซึ่งอยู่เหนือการควบคุมตามสมควรของเรา ซึ่งรวมถึงเหตุต่อไปนี้

 

1)      การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือการประท้วงในรูปแบบอื่นใด

2)      การก่อให้เกิดความไม่สงบโดยประชาชน ปฏิวัติ การรุกราน การโจมตีหรือภัยจากผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่ามีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือการข่มขู่ว่าจะก่อสงครามหรือการเตรียมพร้อมสู่สงคราม

3)      เหตุเพลิงไหม้ เหตุระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นใด

4)      การไม่สามารถใช้รถไฟ เรือ อากาศยาน การขนส่งด้วยเครื่องยนต์ หรือการขนส่ง ด้วยวิธีการอื่น ใด ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งของรัฐหรือเอกชน

5)      การไม่สามารถใช้ระบบโทรคมนาคมของรัฐหรือเอกชน

6)      พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎหมาย กฎ หรือข้อจำกัดของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานรัฐใด ๆ

7)      การนัดหยุดงาน การหยุดชะงักหรืออุบัติเหตุในการขนส่งทางทะเลหรือแม่น้ำ ทางไปรษณีย์หรือการขนส่งในรูปแบบอื่นใด

หน้าที่ของเราซึ่งเกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถือว่าระงับลงในระหว่างระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยยังคงดำรงอยู่และเราจะได้รับการขยายระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวเท่ากับระยะเวลาของเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น เราจะจัดหาทรัพยากรตามสมควรทั้งหมด เพื่อระงับเหตุสุดวิสัยหรือแสวงหาทางออกเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราแม้ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นก็ตาม

 

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาดูรายละเอียดที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแถลงการณ์เก็บข้อมูลส่วนตัว (PICS) ซึ่งบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

 1. ไวรัส การละเมิดลิขสิทธิ์ และภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์อื่นใด

17.1     ห้ามมิให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ชอบด้วยการจงใสใส่ไวรัส ม้าโทรจัน (Trojans) เวิร์ม (worms) โลจิกบอมบ์ (logic bombs) หรือสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายทางเทคนิคหรือต่อซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้ท่านพยายามเข้าถึงเว็บไซต์แม่ข่ายของเว็บไซต์นี้ หรือแม่ข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา ท่านตกลงว่าจะไม่โจมตีเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีด้วยการปฏิเสธการให้บริการ (denial of service) หรือการปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (distributed denial of service)

 

17.2     การไม่ปฏิบัติตามความในข้อนี้ ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย เราจะรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อระบุตัวตนของผู้โจมตีในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามความในข้อนี้ สิทธิในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้จะถูกระงับโดยทันที บริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหรืออันตรายใดๆ อันเป็นผลจากการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ ไวรัส ซอฟแวร์อื่นๆ หรือสื่อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายทางเทคนิคหรือต่อซอฟแวร์ซึ่งอาจกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที ข้อมูล หรือสื่อต่างๆ ของท่าน อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

 

 1. การติดต่อสื่อสาร

เราอาจมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารให้แก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยท่านตกลงว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับท่านส่วนใหญ่ จะดำเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เราจะติดต่อท่านทางอีเมล์หรือส่งข้อมูลให้ท่านด้วยการประกาศเตือนบนหน้าเว็บไซต์ สำหรับวัตถุประสงค์ในทางสัญญา ท่านตกลงที่จะใช้การติดต่อสื่อสารโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ และตกลงยอมรับว่าสัญญา หนังสือแจ้ง ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เราส่งให้ท่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดว่าต้องส่งเป็นหนังสือ เงื่อนไขนี้จะไม่ส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน

 

 1. กฎหมายและเขตอำนาจที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่อาจเพิกถอนได้

 

 

WEBSITE TERMS AND CONDITIONS OF USE

THE USE OF GIORDANO WEBSITE (THE WEBSITE) AND PURCHASE OF PRODUCTS ON IT IS GOVERNED BY THESE TERMS AND CONDITIONS.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR WEBSITE. BY ACCESSING AND USING OUR WEBSITE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS AND THIS PRESENTS A LEGALLY BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU AND GIORDANO. IF YOU DOES NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU MUST CEASE USING AND ACCESSING OUR WEBSITE IMMEDIATELY.

YOU ALSO ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT GIORDANO RESERVES THE RIGHT TO AMEND AND MAKE CHANGES ON THESE TERMS AND CONDITIONS AT ANY TIME, IN OUR SOLE DISCRETION, WITHOUT PRIOR AND SEPARATE NOTICE TO YOU.

The terms and conditions are made between:

GIORDANO (THAI) CO., LTD., an exclusive distributor of GIORDANO’s brands in Thailand, with its registered office at 475 Siripinyo Tower. 12th Floor. Unit no. 1205, Sri Ayuthaya Road, Thanon Phayathai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 (Giordano, We, Us, Our); and

YOU, a person of legal age or a juristic person who agreed to become a website user by providing the required data (personal information) on the website and each website user agrees to accept these terms and conditions.

 

 1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1.1 You agree to comply with any and all conditions, guidelines, notices, operating rules, policies, and instructions pertaining to the use and purchasing of products through the website.

1.2 Giordano reserves the right to amend these terms and conditions at any time. These changes will be reflected on the website, and an announcement will be posted in the website regarding the changes. You are responsible for regularly checking these terms and conditions before using our website. Your continued use of the website means that you agree to the changes.

1.3 The use of the website affirms that you are at least 20 years of age and fully capable of forming binding legal contacts under the laws of the Kingdom of Thailand. Persons who are legally ineligible (i.e. minors) must have his or her parent, legal representative, legal guardian, or legal curator conduct any transaction with us on his or her behalf. A business entity that wishes to enter into a transaction with Giordano must have a duly authorised and legal representative register on the entity’ s behalf as long as the representative is of and duly authorised by the entity to form binding contracts with Giordano.

1.4 When you use this website, you agree to the processing of the information and details and you state that all information and details provided are true and correspond to reality. The information or personal details that you provide us shall be processed in accordance with the Privacy Policy & Personal Information Collection Statement (“PICS”).

 

 1. USE OF OUR WEBSITE

When you use this website and place orders through it, you agree to:

 1. a) Use this website to make enquiries and legally valid orders only;
 2. b) Not to make any false or fraudulent orders. If an order of this type may reasonably be considered to have been placed, we shall be authorised to cancel it and inform the competent authorities.
 3. c) Provide us with your email address, postal address and/or other contact details truthfully and exactly. You also agree that we may use this information to contact you in the context of your order if necessary (please see our PICS for further details).

If you do not provide us with all the information we need, you cannot place your order.

 

 1. CONTRACTUAL RELATIONSHIP

3.1 The information set out in these terms and conditions and the details contained on this website do not constitute an offer for sale. No contract in respect of any items shall exist between us and you until your order has been accepted by us (whether or not funds have been deducted from your account). If we do not accept your offer and funds have already been deducted, these will be fully refunded.

3.2 To place an order, you must follow the online purchasing procedure and submit the order. Your order constitutes your offer to us to purchase one or more items from us. After doing so, you will receive order confirmation.

3.3 The contract for the purchase of an item between us (the "Contract") will only be formed when we send you the order confirmation. The Contract will relate only to those items which confirmed in the order confirmation. We will not be obliged to supply any other items which may have been part of your order.

 

 1. MEMBERSHIP

There are two types of membership which include 1) Giordano Eshop Membership and 2) WWS Membership. The conditions and privilege given to you in each type of membership are described follows:

4.1 Giordano Eshop Membership

You can enroll as Giordano Eshop member at free of cost. Giordano Eshop members enjoy a 5% off discount of all regular-priced items purchased online.

4.2 WWS Membership

When you accumulate spending of THB 2,500 or more, you can upgrade to our WWS membership. After registering the receipt within 15 days, the system will upgrade to a WWS member. WWS members enjoy a 12% discount off all regular-priced items purchased online and a 10% discount off all regular-priced items purchased in Giordano in stores. All purchases (both in-store and online) can earn you points, and WWS members can redeem their points into cash in Thai Baht.

To celebrate your Birthday, we also offer WWS members a one-of exclusive 25% discount on all regular-priced items purchased in a single online transaction, which you can enjoy within your month of Birth. Where promotional items are purchased as part of your Birthday offer, the lowest discount will be counted.

We reserve the right to amend all membership privileges and applicable terms and conditions from time to time without prior notice.

 

 1. POINTS AND COUPONS

5.1 Earn Point

Non-WWS Members:

Each time you make a purchase at Giordano Online stores, You will receive a payment receipt with the registration number at the end of the receipt. You can register as a Giordano Eshop member by logging in at https://www.giordano.com/TH_Invoice Registration And register your reward points within 15 days of the purchase order. (please note that points earnt will be reset to 0 upon completion of the upgrade to WWS membership).

Non-WWS members who earn 2,500 points or more through registering their invoice(s) can apply for WWS membership after the upgrade system in 15 days can become a WWS member and enjoy additional privileges.

WWS Members:

WWS members earn points automatically upon completion of purchases at both the Eshop and our retail stores by quoting WWS membership / registered mobile phone numbers.

5.2 Redeem Points

Each time you make a purchase through our Eshop you can redeem your points, the baht equivalent of which cannot exceed 5% of the total transaction amount of the purchase. By way of example, for a purchase of THB100, you can redeem 100 points (i.e. THB 5).

You cannot earn points on a transaction where you have redeemed your points.

5.3 Expiration Date

Points earnt remain valid for 2 years (calculated from the date on which your membership is activated). The date on which your points expire will be shown on sales invoices and can be viewed by logging into www.giordano.com/th. Your points will be reset to 0 following the expiry date.

5.4 E-Coupons

E-Coupons can be purchased online under members’ Eshop and WWS accounts and can be redeemed upon check-out and payment of their orders. For the avoidance of doubt, you can redeem either your E-Coupons or points earnt (but not both) upon check-out and payment for goods purchased online.

 

 1. PRODUCT AND PRICING

6.1 All product orders are subject to availability. Along this line, if there are difficulties regarding the supply of products or there are no more items left in stock, we reserve the right to provide you with information on substitute products of the same or higher quality and value that you may order. If you do not wish to order the substitute products, we will reimburse any amount that you may have paid.

6.2 We reserve the right to remove any product from this website at any time and to remove or modify any material or content without prior notice. Although we will always do everything possible to process all orders, there may be exceptional circumstances that force us to refuse to process an order. We reserve the right to do so at any time. We shall not be liable to you or to any third party for removing any product from this website, or for removing or modifying any material or content from the website or not processing an order.

6.3 All prices listed are inclusive of Value Added Tax (VAT). Shipping fees will be charged separately, in addition to the listed prices. Prices may change at any time, but it shall not affect the orders for which we have sent an order confirmation.

6.4 The price of the products will be as stipulated at all times on our website, except in case of an obvious error. Although we make every effort to ensure that the prices featured on the website are correct, error may occur. If we discover an error in the price of any of the products that you have ordered, we will inform you as soon as possible and give you the option of confirming your order at the correct price or cancelling it. If we are unable to contact you, the order will be considered cancelled and all amounts paid will be reimbursed to you in full.

 

 1. PURCHASE AND PAYMENT

7.1 You are responsible for carefully checking product descriptions before any purchases. You shall place an order by completing the order form on the website. You will be responsible for ensuring your order’s accuracy.

7.2 You may pay for products only by online payment by using your Visa/ MasterCard or PayPal credit or debit card and can choose Cash on Delivery (Purchase more 500 baht). The payment must be made in Thai Baht. When you place orders, actual payments will be charged only upon Giordano’s acceptance of your orders and the formation of your contracts. All payments must be made to Giordano, who will either accept payment in its own right or through its agent.

7.3 You acknowledge that payments are fully conducted through a third-party payment gateway, and we shall not be responsible for any technical errors (and consequential losses and damages) that may arise during, out of or in connection with the payment process.

7.4 Your credit or debit card details that are necessary to make a payment is required by us. All these details will be highly confidential and only for purchasing purpose.

7.5 If you fail to pay pursuant to the terms and conditions of the payment method elected or if payment is cancelled for any reason whatsoever, then, we will be entitled to cancel your orders or suspend delivery of products until payment is made in full.

7.6 The use of your credit or debit card is your sole responsibility. It is imperative that you use your own credit or debit card that reflects your name, card number, expiry date, account password, and signature, as well as other relevant information required to make an online payment. We and a company providing services of receiving payment via cash electronic card and bill payment for us (“Payment Agent”) will exercise utmost care and measures to protect your information supplied to the website. The information provided will not be shared unless required for verification or as deemed necessary by the court. In any circumstances, we will not be held liable for any credit or debit card fraud including, but not limited to, use of your credit or debit card, or credit or debit card information for any purposes by third party without your permission.

 

 1. SHIPMENT OF PRODUCTS

8.1 Delivery service for the products offered on this website is available in Thailand only and delivery of products will only be made to the shipping address either residential or business area specified in your orders. You will be responsible for a shipping fee at the rate of Baht 50. However the purchase order value at Baht 800 or above will be exempt from the shipping fee.

8.2 We provide Door-to-Door delivery for both residential and business addresses but do NOT include hotels or PO Box addresses. We will provide you with a tracking number when your shipment is ready. Please visit: https:/www.scgexpress.co.th/tracking for delivery tracking.

8.3 We will deliver your order within 3-7 days from the date you placed it, online exclusive item(s) will deliver from the date you placed it. In general, delivery time for Thailand major districts require 3 to 7 working days for delivery.

Orders are delivered Monday to Friday 9 am to 5 pm, excluding Saturday & Sundays and statutory Public Holidays.

8.4 Occasionally orders are returned to us as incorrect address, a PO Box and hotel address, failed delivery attempts or refused by recipient. When the delivery agent returns an undeliverable package to us, we issue a refund by deducting the original shipping fee, you need to be charged with THB100 as extra delivery fee and handling fee.

Please ensure you or recipient authorized to sign the delivery, Giordano will not responsible to any loss due to package received by other recipient.

8.5 You also can collect your order in selected shops provided that we will inform you by SMS when your order are arrived to the selected store. The goods needed to be collect in 7 days (for online payment), otherwise the order will be cancelled.

8.6 You acknowledge that product delivery is subject to product availability. We will make every reasonable effort to deliver the product to you within the delivery schedule. You acknowledge that, while stock information is updated regularly, in some instances, products may become unavailable between updates. All delivery schedules given are estimates only, and delays can occur. If the delivery of your product is delayed, we will inform you accordingly via e-mail or other methods, and your product will be dispatched as soon as it becomes available.

8.7 If you do not receive your products within the delivery schedule, you are required to inform us within 24 hours from the end of delivery.

If we do not hear from you within 24 hours from the end of the schedule delivery date, you will be deemed to have received the products.

8.8 We reserve the right to initiate legal proceedings against fraudulent use of the website.

 

 1. REFUNDS, RETURN, AND EXCHANGES OF PRODUCTS

9.1 You have the right to refunds, return and exchange the product within 14 days from the date on which you received your purchased product(s). To do so, you must complete the exchange/return form, indicating clearly on the receipt which particular product(s) you would like to exchange or return and send such product(s) back to us by courier with the corresponding receipt to the following address:

Attention Giordano Eshop

Address Giordano (Thai) Co., Ltd. (Warehouse Department)

88/4, Soi Suan-pharang, Rim klong pa-pa Road,

Bangsue Sub-district, Bangsue District,

Bangkok 10800

Please contact our Customer Service Team at 66-2642-5455 ext. 118. or email theshop@giordano.com.hk if you have any further questions or require any further information on exchanges and returns.

9.2 Subject to Clauses 9.1, you can refunds, return and exchange the products by following these instructions:

 1. All items must be returned new, unused and with all Giordano and garment hangtags still attached.
 2. Giordano will not refund or exchange the following items: personal items (such as underwear or socks), items marked “not refundable” or “not exchangeable”, and items being soiled or damaged (such as size altered, washed or worn garment, leather being oiled, etc.)
 3. Items cannot be partially returned if the order included gifts or items were bought as a bundle. If you return only parts of a bundle, the return is considered incomplete and cannot be processed until the remaining gifts or bundled items are also returned. If the gift item has been unpacked or used, other items in the order can be exchanged, but not refunded.
 4. Refunds and exchange for online purchases cannot be handled at our retail stores.
 5. Please note all goods must be accompanied by an invoice. Returns without an invoice will be denied.
 6. To minimize courier transit times and the chance of goods becoming lost, you are advised to use EMS or Other courier services. Regarding the exchange, you will need to bear the one-way courier fee sending the item(s) to our offices. Regarding refunds, return and exchanges, we will be responsible for courier service provided by us.

 

9.3 Notwithstanding the rights under Clause 9.1, you are fully responsible for carefully and thoroughly inspecting the products after receiving. You may return damaged products in the following cases:

 1. a) If you find the products are damaged on arrival at your shipping address, you may immediately return them to the courier companies. Once you sign a statement of acknowledge receipt, it means that you agree to receive and have received the products in good order; and
 2. b) If you find the products are damaged or defective after receiving due to faults in manufacture of performance, you may return the products upon our approval according to the method stated on the website or any other webpage accessible by a provided web-link.

 

You can return products by emailing us or contacting us through other methods to request an exchange or cancellation, including the reasons for the exchange or cancellation, within 14 days from the time of receipt of product on the website or any other webpage assessable by a provided web-link. We will pay full refunds for cancellations or replace products for exchanges after the damage has been assessed.

9.4 Your replacement, adjustment, refund will be processed based on the original payment method used for your purchase.

Refund by Paypal Account: The refund process will take approximately 3-5 working days to complete.

Refund by Credit/Debit card: The refund process will take approximately 14 working days to complete.

The processing time may vary subject to the means of payment and the third party payment providers involved. In any case, you will receive the refund within 15 days of the request.

9.5 Upon a return and refund being made, you will have no right to claim against us.

9.6 All costs associated with the refund process imposed by the processing bank and/or payment provider will be borne by us.

 

 1. DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

10.1 While Giordano endeavours to ensure that the information posted on this website is accurate and complete, Giordano does not, however, represent, warrant or guarantee that the contents or any other information residing or available on this website is complete, accurate, up to date and/or fit for a particular purpose. This website may contain typographical mistakes, inaccuracies, or omissions due to human or technological errors. We therefore reserve the right to correct any errors, inaccuracies, including after an order has been submitted and to change or update information at any time without prior or subsequent notice.

To the extent permitted by law:

 1. Giordano is not responsible for any loss or damage caused by or arising from any your reliance on information in this website and does not accept liability for any errors and omissions.
 2. Giordano disclaims all warranties (express or implied, statutory or otherwise) in respect of this website and Giordano shall have no liability or responsibility to you or any other person for any direct or indirect, economic, incidental or consequential loss, damages, claim, liability, costs and expenses (whether in contract, tort or otherwise) arising out of or in connection with your use of or access to this website.

 

10.2 We will not be liable for any damages of any kind related to the use of the website. In no event will we,

or any of our or their directors, officers, agents, contractors, suppliers or employees be liable to you for any direct, indirect, special, incidental, consequential, exemplary or punitive damages, losses or causes of action, or lost revenue, lost profits, lost business or sales, or any other type of damage, whether for breach of contract, tort including negligence or other form of action, strict liability or otherwise, arising from your use of, or the inability to use, or the performance of, the website or the content or material or functionality through the website, even if we are advised of the possibility of such damages. Certain jurisdictions do not allow limitation of liability or the exclusion or limitation of

certain damages. In such jurisdictions, some or all of the above disclaimers, exclusions, or limitations, may not apply to you and our liability and will be limited to the maximum extent permitted by applicable law.

 

 1. SUSPENSION AND TERMINATION

Without prejudice to any other right or remedy available to us, if we consider that you have breached any of these terms and conditions or we otherwise consider it appropriate, we may suspend and terminate your account and access to this website at our sole discretion, with or without notice and with no liability to you. In addition, we reserve the right to seek all remedies available under these terms and conditions for breach of these terms and conditions.

 

 1. SITE CONTENTS AND COPYRIGHTS

12.1 All contents residing in this website including text, information, pricing, product and service names, icons, audio clips, sound music, designs and slogans, charts, logos, photographs, images and any combination thereof are owned, controlled or licensed by or to Giordano. Such contents are protected by copyright, trademark and intellectual property laws and may not be copied, reproduced, distributed, republished, uploaded, posted, or transmitted in any way without the prior written consent of Giordano.

12.2 Material on this website is provided for lawful purposes only and in a manner which does not violate the rights of, or restrict or inhibit the use of this website by any third party. Such restriction or inhibition includes, without limitation, conduct which is unlawful, or which may harass or cause distress or inconvenience to any person, the transmission of obscene or offensive content or of defamatory, racially or ethnically objectionable material of any kind or disruption of normal flow of dialogue within this website.

 

 1. THIRD-PARTY HYPERLINKS

The appearance on the website of external hyperlinks to third-party sites, in any form or content, does not constitute endorsement or approval by Giordano, of the opinions or views expressed by any such third-party websites and we do not take responsibility for the accuracy, completeness, currency and quality of the content showed, also quality or delivery of the products or services offered at such third-party sites. Thus, we will not be responsible or liable to you in any way for any content, errors or omissions, or for the results obtained from the use of any information contained in those third-party sites. The reliance on third-party sites or contents thereof shall be at your own risks.

 

 1. INDEMNIFICATION

You shall agree to release, defend, indemnify and hold Giordano, its directors, employees, affiliates, agents, contractors, suppliers and licensors harmless from and against of any and all claims, damages, costs and expenses, including attorneys' fees, arising from breach of these terms and conditions, or use of this website or related services.

 

 1. FORCE MAJEURE

15.1 We shall not be liable for any delay or failure in the performance of our obligations under these terms and conditions arising from, caused by events that are beyond our reasonable control. Force Majeure shall include any act, event, failure to exercise, omission or accident that is beyond our reasonable control, including, among others, the following:

 1. Strike, lockout or other forms of protest.
 2. Civil unrest, revolt, invasion, terrorist attack or terrorist threat, war (declared or not) or threat or preparation for war.

iii. Fire, explosion, storm, flood, earthquake, collapse, epidemic or any other natural disaster.

 1. Inability to use trains, ships, aircraft, motorised transport or other means of transport, public or private.
 2. Inability to use public or private telecommunication systems.
 3. Acts, decrees, legislation, regulations or restrictions of any government or public authority.

vii. Strike, failure or accident in maritime or river transport, postal transport or any other type of transport.

 

It shall be understood that our obligations deriving from these terms and conditions are suspended during the period in which Force Majeure remains in effect and we will be given an extension of the period in which to fulfil these obligations by an amount of time equal to the time that the situation of Force Majeure lasted. We will provide all reasonable resources to end the situation of Force Majeure or to find a solution that enables us to fulfil our obligations despite the situation of Force Majeure.

 

 1. PERSONAL DATA PROTECTION

Please refer to the PICS which applies to the use of our website and forms part of these terms and conditions.

 

 1. VIRUSES, PIRACY AND OTHER COMPUTER ATTACKS

17.1 You must not make undue use of this website by intentionally introducing viruses, Trojans, worms, logic bombs or any other software or technologically damaging or harmful material. You shall not attempt to make unauthorised access to this website, the server on which the site is hosted or any server, computer or database related to our website. You undertake not to attack this website through any attack of denial of service or an attack of distributed denial of service.

17.2 Failure to comply with this Clause shall be considered an infraction as defined under the applicable regulations. We will report any failure to comply with this regulation to the corresponding authorities and we will co-operate with them to determine the identity of the attacker. Likewise, in the event of failure to comply with this Clause, authorization to use this website shall be suspended immediately. We shall not be held liable for any damage or harm resulting from a denial of service attack, virus or any other software or technologically damaging or harmful material that may affect your computer, IT equipment, data or materials as a result of using this website or downloading content from the same or those to which this site redirects you.

 

 1. COMMUNICATION

Applicable regulations may require that some of the information or notifications that we send to you be in written form. By using this website, you agree that most of the communication with us will be electronic. We will contact you by email or we will provide you information by posting alerts on this website. For contractual purposes, you agree to use this electronic means of communication and accept that all contracts, notifications, information and other communication that we send you electronically complies with the legal requirements of providing it in writing. This condition will not affect your statutory rights.

 

 1. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts exercising jurisdiction in Thailand for any action arising out of or relating to these terms and conditions.

 
free shipping on orders above 800 baht

member benefits

14 days exchange/return

how to ordercontact us

giordano(thai)co.,ltd.
475 siripinyo tower. 12th floor. unit no. 1205,
sri ayutthaya road, thanon phayathai sub-district,
ratchathewi district, bangkok 10400.

mobile no.
669-3173-5499
phone no.
66-2642-5455 ext 129.
business hrs.
monday-friday
09:00-12:30 and
14:00-18:00
closed on sat-sun & public holiday.
e-mail:
theshop@giordano.com.hk

    

   http://sam.ocpb.go.th--
Giordano @Mobile |  Australia |  Global |   | Indonesia |  Malaysia |  Middle East |  Myanmar