นโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแถลงการณ์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
(
นโยบายความเป็นส่วนตัว)

 

 เว็บไซต์ www.giordano.com/th เป็นช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งดำเนินการโดย
บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้าจิออดาโน โดยสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1205 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (จิออดาโน, เรา, ของเรา)

นโยบายความเป็นส่วนตัว และคำแถลงการณ์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประมวลผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือโดยใช้ช่องทางอื่นๆ ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ และจะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

1.            พันธสัญญา

1.1           จิออดาโนยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง ในกรณีที่เราขอให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของท่านเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และคำแถลงการณ์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

1.2           จิออดาโนอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์นี้ ท่านควรตรวจสอบข้อความที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะยังคงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) โดยนโยบายนี้ให้มีผลนับจากวันที่ 9 October 2017 

 

2.      การรวบรวมข้อมูล

2.1          เราจะรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนใด ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้) เมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกผ่านระบบเมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเรา และ/หรือ ทำการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ 

2.2          ข้อมูลส่วนบุคคลให้รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จัดส่ง และที่อยู่ในการเรียกชำระเงิน ลายเซ็น (เมื่อรับสินค้าออนไลน์) เสียง (เมื่อท่านติดต่อผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ วิธีการชำระเงิน ประวัติข้อมูลการซื้อ และข้อมูลการชำระเงินของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล เช่น การจัดหาสินค้าให้กับท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมทางโทรศัพท์ การตอบโต้ (ทางจดหมาย โทรสาร และอีเมล์) จุดขายสินค้า การลงทะเบียนสมาชิก โปรแกรมเสริมสร้างความภักดีต่อสินค้าของลูกค้า และการสำรวจลูกค้าโดยตรง 

2.3          นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เราอาจสามารถเก็บข้อมูลประวัติผู้เข้าชมไว้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล วันที่และเวลาที่เข้าเยี่ยมชม การเข้าถึงหน้าเว็บไซต์และเอกสารที่ดาวน์โหลด และประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้อยู่ 

2.4          นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือ ข้อความทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสถานะการสั่งซื้อของท่าน และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยของเว็บไซต์ ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามกับเรา ท่านมีหน้าที่แจ้งและจะต้องได้รับความยินยอมจากพวกเขาก่อนทุกครั้ง 

2.5          ท่านรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้นั้นถูกต้อง และท่านจะดำเนินการแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ หรือต่อ
จิออดาโน หากมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน จะถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว

 

3.     วัตถุประสงค์หลักของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถจำแนกได้เป็นการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็น และวัตถุประสงค์โดยความสมัครใจ หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็น จะมีการทำเครื่องหมายว่า "ต้องระบุ" ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกหรือคอลัมน์การจัดเก็บข้อมูล และท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราหากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการของเรา อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์โดยสมัครใจเท่านั้น ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวกับเราหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

วัตถุประสงค์สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้รวมถึง

ก)          การจัดหาสินค้าและ / หรือการให้บริการของเราภายใต้เครื่องหมายการค้าจิออดาโน จิออดาโนจูเนียร์ จิออดาโนเลดี้ซ์ บีเอสเอ็กซ์ และ คอนเซ็ปซ์วัน               

ข)         การลงทะเบียน และการรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิก               

ค)         การจัดการในเรื่องการสะสมคะแนน และ/หรือการแลกคะแนน หรือการรับสิทธิพิเศษต่างๆ               

ง)          การต่อต่อสื่อสารกับท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับในฐานะสมาชิกของเรา               

จ)         การแจ้งเตือนในเรื่องการแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมสมาชิก               

ฉ)         การตรวจสอบและยืนยันตัวตน การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และ/หรือสถานะบัญชีของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือการรับบริการจากเรา               

ช)         การประมวลผลคำสั่งการชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการตัดผ่านบัญชีของท่านโดยตรง หรือการตัดผ่านบัตรเครดิตตามที่ท่านร้องขอ               

ซ)         การล้างข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน               

ฌ)        วัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

วัตถุประสงค์สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยสมัครใจให้รวมถึง

ก)         การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ข)         การวิจัยตลาด และการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เราสามารถให้สิทธิพิเศษ ให้บริการ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือ"เสนอที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ค)         การวางแผนทางธุรกิจ เช่น การออกแบบการบริการ และ การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้า

ง)         การสื่อสารกับท่านในรูปแบบตลาดแบบตรง

จ)         การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแฟชั่น อุปกรณ์กันฝน ของขวัญ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฉ)         การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเปิดร้านค้า ประกาศ/กิจกรรมร้านค้า และการอัพเดทข่าวสารต่างๆ

ช)         การทำการตลาดเกี่ยวกับ โปรแกรมการแจกของรางวัล การรณรงค์ส่งเสริมการขาย และการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปนำเสนอในสถานที่ต่างๆ

ซ)         การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้า บัตรเครดิต ธนาคาร ธุรกิจการค้า บุคคลผู้มีชื่อเสียง สื่อมวลชน (อาทิเช่น นิตยสาร โทรทัศน์ และเว็บไซต์) กิจกรรมการกุศล หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ฌ)        การส่งเสริมการขายร่วมกับและ / หรือ การดำเนินกิจกรรมกับบริษัทในเครือจิออดาโน

 

4.      การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                        

ในกรณีที่จำเป็น เราอาจเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ สาขา และบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มของจิออดาโน ผู้รับจ้างดำเนินงาน ผู้บริหารระบบคลังสินค้า สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น การจัดการธุรกรรมทางการเงิน บริการโลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการคำสั่งซื้อ และการบริการลูกค้าและ / หรือการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ทำผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นประกันในการทำธุรกรรมการซื้อขาย ฯลฯ ) หรือตามความจำเป็นในการประมวลผลการสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้ การให้ข้อมูลแก่เราในเว็บไซต์นี้ หรือช่องทางอื่นใด ท่านอนุญาตโดยชัดแจ้งให้เราเปิดเผยข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของท่านตามที่ได้อธิบายในข้างต้น

 

5.      การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1          นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ดังนี้

ก)         จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้

ข)         จำกัดข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้น้อยที่สุด

ค)         อนุญาตเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ผู้ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะ "จำเป็นต้องรู้"

ง)         ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เว้นแต่ท่านจะได้ตกลงกันไว้ หรือจำต้องเปิดเผยไปตามกฎหมายและข้อบังคับของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งที่มีเขตอำนาจ ทั้งนี้ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) ของไทย (ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว)

5.2           หากท่านเชื่อว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ โปรดเขียนหรือส่งอีเมล์ถึงเราโดยเร็ว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9 เพื่อให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป 

5.3 เราจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าและแจ้งให้ท่านทราบถึงแผนการแก้ไขความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าว 

5.4           ในกรณีที่การดำเนินงานของเราตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอื่น (เช่นการดำเนินการด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศไทย) ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับได้ตราบเท่าที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นนั้น 

5.5           ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

 

6.          สิทธิในการเลือกไม่ให้ใช้ เข้าถึง และแก้ไขข้อมูล

6.1          ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจตลาดแบบตรง ท่านอาจใช้สิทธิเลือกระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยแจ้งให้เราทราบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9

6.2          นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อเราเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกบันทึกในระบบของเราได้ตลอดเวลา ในกรณีดังกล่าว เราจะติดต่อท่านเพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้ให้ข้อมูลแก่เราไว้ โดยเราจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวภายใน 40 วัน ทั้งนี้ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในจำนวนที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลแก่ท่านภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยเราจะให้เหตุผลประกอบการปฏิเสธดังกล่าว

 

7.         การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูล

7.1          จิออดาโนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปจะถูกทำลาย 

7.2          หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางโทรสาร อีเมล์ หรือการสอบถามข้อมูลออนไลน์ ท่านอาจมีความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เราได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะไม่รับผิดต่อการละเมิดความปลอดภัย หรือการสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยมิได้ตั้งใจเนื่องจากมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต 

7.3          จิออดาโนจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์จะถูกเก็บไว้ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งในบางกรณีอาจมีการเข้ารหัสโดยตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านด้วย

 

8.         ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้                                            

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพิ่มพูนความพึงพอใจของคุณในการใช้งานเว็บไซต์นี้  

 

9.          ช่องทางการติดต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการปรับปรุงและแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราจะปิดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขบนเว็บไซต์ของจิออดาโน หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือยกเลิกสถานภาพสมาชิก หรือเลือกที่จะไม่รับเอกสารส่งเสริมการขายใด ๆ โปรดติดต่อเราตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

ถึง:  จิออดาโน อีช็อป                 

ที่อยู่:  บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1205 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400                 

ที่อยู่อีเมล์: theshop@giordano.com.hk                 

โทร:  (662) 642 5455 (ในช่วงระยะเวลาทำการ)

 

10.         การยอมรับ

โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์หรือโดยการลงนามในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ฯลฯ ให้ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับข้อบังคับข้างต้น

  

 

 PRIVACY POLICY & PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT (“PICS”)

The www.giordano.com/th website is an online shopping portal (hereinafter referred to as the “Website”) implemented by GIORDANO (THAI) CO., LTD., an exclusive distributor of GIORDANO’s brand in Thailand, with its registered office at 475 Siripinyo Tower. 12th Floor. Unit no. 1205, Sri Ayuthaya Road, Thanon Phayathai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok Metropolis 10400 (Giordano, We, Us, Our).

This PICS establishes the bases upon which Giordano process information through this Website. By using the Website or providing us your personal data through the Website or by other available channels, you hereby consent to us processing the various personal data and will be bound by the current PICS.

 1. COMMITMENT

1.1 Giordano is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information, personal data, by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this PICS.

1.2 Giordano may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are satisfy with any changes. Any amendment to this PICS will continue to be in accordance with the provisions of the Personal Data (Privacy) Ordinance (as amended from time-to-time). This policy is effective from [9 October 2017].

 1. DATA COLLECTION

2.1 We collect and process personal information collectively called personal data (any personally identifiable information or sensitive data from which it is practicable for the identity of an individual to be ascertained.) when you use the Website. Without limitation, this personal data includes personal information that you submit when you register as a member with us and/or make purchases through the Website.

2.2 Such information includes your first name, last name, email address, phone number, delivery and billing address, signature (when collecting online purchases), voice (when calling us to the customer service), date of birth, age, gender, payment method of purchase, historic purchase information, and, your payment information. If you do not provide us with the information requested, we may not be able to fulfil the applicable purpose of collection, such as to supply products to you. Personal data may be collected by telephone, correspondences (letter, facsimile and e-mail), point of sales, membership enrolment, customer loyalty programs and direct customer survey.

2.3 Beside above collected personal data we may also maintain records of the below visitors’ information for statistical analysis, including internet protocol (IP) address, date and time of visit, webpage accesses and document downloaded and type of browser being used.

2.4 Furthermore, we may use your data to contact you via e-mail, telephone calls or SMS to inform you about status of your order and another communications related to the services, including security updates of the Website. In the event that you provide us with third party information, you will be responsible for having informed and obtained their consent.

2.5 You hereby guarantees that the personal data provided are true and accurate and undertakes to notify us of any change or alteration of them. Any loss or damage caused to the Website or to Giordano, through the provision of erroneous, inexact or incomplete information on the registration form, will be the exclusive responsibility of you.

 1. PRINCIPAL PURPOSES OF USING PERSONAL DATA

The purposes for which we may use your personal data are divided into obligatory purposes and voluntary purposes. If personal data is to be used for an obligatory purpose, it will be marked as “Required” in our members application forms or data provision columns, and you MUST provide your personal data to us if in need of our products or services for which being applied. If personal data is only to be used for a voluntary purpose, it is entirely up to your choice of whether to provide so or not.

Purposes for collecting obligatory personal data include:

 1. a) providing goods and/or services of our brands (including Giordano, Giordano Junior, Giordano Ladies, BSX and Concepts1One);
 2. b) enrolment into and maintaining membership;
 3. c) handling accumulated and/or redeemed bonus points or privileges;
 4. d) communicating to you about entitlements and privileges as our members;
 5. e) notification of any amendment to the membership program;
 6. f) checking and verifying your identity, credit payment and/or account status in relation to the provision of products and/or services;
 7. g) processing payment instructions, direct debit facilities and/or credit facilities requested by you;
 8. h) data cleansing and your profile updates; and
 9. i) any other purposes to which you have given consent.

 

Purposes for collecting voluntary personal data include:

 1. a) to distribute customer satisfaction survey;
 2. b) to conduct market research and analysis to better understand our customers, so as to enable us to provide rewards, services and product information or offerings better tailored to customers’ needs;
 3. c) to conduct business planning, such as service design and continuous improvement in services for customers;
 4. d) to communicate to you for direct marketing;
 5. e) new product launch and other promotional offers of products and services under our brands, including but not limited to apparel and fashion accessories, rain gear, gift items, and lifestyle enhanced services;
 6. f) promotional events, including PR events, shop opening events, store announcement/events and news updates;
 7. g) marketing reward programs, promotional campaigns and roadshows;
 8. h) joint promotion or events with shopping malls, department stores, credit cards, banks, trades, celebrities, mass media (e.g. magazines, television, websites), charities or non-profit organizations; and
 9. i) cross-brand joint promotions and/or events with brands within Giordano Group.

 

 1. DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Where strictly necessary, we may also disclose this information to subsidiaries and affiliates of Giordano, third-party processors, fulfilment centres, financial institutions or other third-party-service providers who help with our business operations (such as financial transaction management, logistics services, transportation, order management and customer service, and / or analysis of the transactions made through the Website in order to provide you with sufficient guarantees in purchasing transactions, etc.) or as necessary to process your purchases. By providing information in this Website or otherwise to us, you expressly authorize us to disclose and process your information as described.

 1. CONTROLLING YOUR PERSONAL INFORMATION

5.1 This PICS explains our privacy policy and sets out the following practices we commit to protect your privacy and personal data:

a.) to provide safeguards to protect the security and confidentiality of the personal data we collect;

b.) to limit the personal data collected to the minimum required;

 

 

c.) to only permit authorized personnel, who are obliged to respect the confidentiality of the personal data, to access to the personal data on a “needs-to-know” basis; and

d.) not to disclose your personal data to any external parties as specified in Clause 4 unless you have agreed, or we are required by the laws and regulations of the relevant administration or the court orders or the directions of governmental body or regulatory authority of competent jurisdiction. We treat all personal data collected in accordance with the provisions of the Personal Data (Privacy) Ordinance of the Laws of Thailand (as amended from time-to-time).

 

5.2 If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, via the contact details specified in Clause 9. We will promptly correct any information found to be incorrect.

5.3 We will inform you in any incident of violation of personal data without delay and of the plan to remedy the damage caused by such violation.

5.4 Where our operations are subject to privacy legislation other than that of Thailand (such as due to our carrying out of operational functions outside of Thailand), this PICS shall apply so far as it is consistent with such local legislation.

5.5 In case of any inconsistency between the English and the Thai versions of this PICS, the English version shall prevail.

 1. THE RIGHTS TO OPT-OUT, ACCESS AND CORRECTION

6.1 If at any other point of time you do not wish us to use your personal data for use in direct marketing, they may exercise their opt-out rights by notifying us via the contact details specified in Clause 9.

6.2 Additionally, you may at any time contact us to request access to your personal data in our records. In response, we will approach you to collect certain details so as to ensure of the right person to whom the data refers. We will respond to such requests within 40 days, but we may charge a reasonable fee for doing so. In so far as the law permits, however, we reserve the right to refuse to provide you with information. In this eventuality, we will provide the reasons for refusal.

 1. RETENTION AND SECURITY OF DATA

7.1 Giordano will keep your personal data for as long as necessary to fulfil the purpose for which the data was collected. We may also retain archived personal data for statistical analysis. Personal data which is no longer required will be destroyed.

7.2 If you provide personal data via facsimile, e-mail or completing an on-line inquiry, please be aware that there may have risks in transmitting such information on the Internet. We have secured our websites using industry standard technology. However, we cannot provide any guarantee with respect to the security of your personal data, and we will not be liable for any breach of security or unintended loss or disclosure of information due to the website being linked to the Internet.

7.3 Giordano, however, will use all reasonable endeavours to secure all your personal data collected. For on-line personal data, it is stored behind industry standard firewalls and where applicable, protected by user name and password.

 1. INFORMATION ABOUT COOKIES

We use cookies in this website, which are small text files with information on your navigation in this site, whose principal objective is to improve your experience in the website.

 1. HOW TO CONTACT US

This PICS applies to you, which may be updated and revised from time to time without prior notice. We will, however, post the update version on Giordano’s websites. Should you have any questions or concerns about this PICS, or wish to correct his/her personal data or remove the membership or choose not to receive any promotional materials, please contact us :

Attention: Giordano Eshop

Address: Giordano (Thai) Co., Ltd. (Head Office)

475 Siripinyo Tower. 12th Floor. Unit no. 1205,

Sri Ayuthaya Road, Thanon Phayathai Sub-district,

Ratchathewi District, Bangkok 10400

E-mail address: theshop@giordano.com.hk

Phone Number: (662) 642 5455 (During office hours)

 1. ACKNOWLEDGEMENT

By providing personal data on-line or by signing our membership application forms etc., you are deemed to acknowledge and agree to the above provisions.
free shipping on orders above 800 baht

member benefits

14 days exchange/return

how to ordercontact us

giordano(thai)co.,ltd.
475 siripinyo tower. 12th floor. unit no. 1205,
sri ayutthaya road, thanon phayathai sub-district,
ratchathewi district, bangkok 10400.

mobile no.
669-3173-5499
phone no.
66-2642-5455 ext 129.
business hrs.
monday-friday
09:00-12:30 and
14:00-18:00
closed on sat-sun & public holiday.
e-mail:
theshop@giordano.com.hk

    

   http://sam.ocpb.go.th--
Giordano @Mobile |  Australia |  Global |   | Indonesia |  Malaysia |  Middle East |  Myanmar